page.php

BIZ

BIZ HENGELO 2021-2025

Beste ondernemer
binnenstad Hengelo,

Als ondernemers werken we al vele jaren succesvol samen onder de vlag van Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) in onze binnenstad. In 2021 kunnen wij met elkaar al de 3de BIZ-periode ingaan, hiermee zijn wij uniek in Nederland. Met behulp van collectieve middelen vanuit de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) heeft SCH de afgelopen jaren succesvol kunnen investeren in onze binnenstad. Er zijn o.a. gezamenlijke activiteiten en evenementen georganiseerd en de belangen van ondernemers zijn sterk behartigd. De komende jaren moeten wij met elkaar hier, zeker nu, absoluut mee doorgaan, JUIST NU maken wij SAMEN het verschil.

Door nu weer te kiezen voor een nieuwe BIZ-periode kunnen we ook in de komende vijf jaar, gezamenlijk met de gemeente en de provincie, zorgen voor structurele investeringen in onze binnenstad. Noodzakelijke investeringen, want net als veel middelgrote binnensteden staat ook onze binnenstad onder druk en de coronacrisis heeft het er niet makkelijker op gemaakt. Tegelijkertijd zien we kansen en denken we na over de toekomst van onze binnenstad, een toekomst waarbij samenwerking cruciaal is. Zo moeten we o.a. aan de slag met het compacter maken- en het verder versterken van het imago van onze binnenstad, met als doel een vitale binnenstad waarin u nu en in de toekomst uw boterham kunt blijven verdienen! Een nieuwe BIZ, voor de periode 2021 tot en met 2025, helpt ons allen om daar samen aan te werken. Uw stem en steun hebben we daarvoor hard nodig. JUIST NU maken wij SAMEN het verschil.

Wat zijn ook alweer de voordelen van de BIZ?
Wat willen we samen bereiken?
En wat vragen en bieden wij we u als ondernemer?

We nemen u aan de hand van een aantal vragen mee in de nieuwe BIZ voor uw centrum van Hengelo.
Deze pagina geeft antwoord op de tien meest gestelde vragen.

VRAAG 1

Wat is een BIZ?

De afkorting BIZ staat voor: bedrijveninvesteringszone. Een BIZ maakt het mogelijk om alle ondernemers van niet-woningen te laten bijdragen aan de economische ontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en/of veiligheid in de binnenstad en is per wet geregeld. Het voordeel van de BIZ is dat alle ondernemers binnen het BIZ-gebied bijdragen: iedereen betaalt mee! Deelnemers dragen gedurende vijf jaar financieel bij op basis van de hoogte van de WOZ-waarde.

VRAAG 2

Waarom een nieuwe BIZ?

Het economisch functioneren en de vitaliteit van de binnenstad van Hengelo staan onder druk. Dat maakt het van belang om gezamenlijk te investeren in de plek waar Hengelo ooit haar oorsprong vond. Met de BIZ kunnen ondernemers gezamenlijk blijven investeren in de stad en de dingen doen die de stad juist nú nodig heeft. Niets doen is geen optie. We moeten vooruit! En dat doen we samen!

VRAAG 3

Waarom zou ik (weer) meedoen?

Met de BIZ wordt geïnvesteerd in de binnenstad die van
ons allemaal is. Door gezamenlijk te investeren werken we samen verder aan een sterke binnenstad en zijn we solidair aan elkaar. Bovendien plukken we daar uiteindelijk zelf de vruchten van. En: als er weer een BIZ komt, dan draagt de gemeente ook elk jaar € 50.000 bij aan de BIZ.

VRAAG 4

Wat wordt er met mijn bijdrage gedaan?

De centrale ambitie van de BIZ is om, samen met ondernemers en partners en met behulp van collectieve middelen, vanuit de BIZ te werken aan projecten die de vitaliteit en het imago van de Hengelose binnenstad verder versterken. Op die manier kunnen we er namelijk voor zorgen dat het ondernemersklimaat aantrekkelijk blijft én klanten graag een bezoek blijven brengen aan de binnenstad van Hengelo. Concrete doelstellingen zijn:

• De samenwerking en solidariteit onder ondernemers vergroten;
• De continuïteit en economische vitaliteit van de Hengelose ondernemers versterken;
• Aantrekken van nieuwe onderscheidende ondernemingen en concepten;
• Verhogen van bestedingen van bezoekers uit de eigen gemeente en de regio.

Om de ambitie en doelen te bereiken is een meerjarenprogramma opgesteld dat is opgebouwd- en aansluit bij de programmalijnen uit het Actieplan Binnenstad Hengelo. Dit geeft een stevige uitgangspositie voor de investeringen van de komende jaren. Om de doelen te bereiken zijn de volgende projecten bepaald:

• Versneld professionaliseren van de samenwerking;
• Sterkere belangenbehartiging voor ondernemers;
• Optimaliseren van het ondernemersklimaat;
• Leegstandsaanpak en acquisitiebeleid;
• Versterking van samenwerking door vastgoedeigenaren;
• Versterking van de positionering van de binnenstad;
• Optimaliseren van klantrelaties;
• Zorgvuldige keuzes maken bij binnenstadsevenementen;
• Verdere implementatie van de compacte binnenstad;
• Continue inzet voor de inrichting en aantrekkelijkheid van de openbare en bebouwde ruimte;
• Verduurzaming en vergroening;
• Sfeerverhoging van de binnenstad;
• Optimaliseren van de bereikbaarheid;
• Voldoende en betaalbaar parkeren.

Binnen de projecten zijn diverse concrete acties bepaald die in prioriteit van elkaar verschillen. In het BIZ-plan kunt u de verdere uitwerking lezen.

VRAAG 5

Voor wie is de BIZ?

Wij bepalen zelf waaraan de BIZ-gelden worden besteed: de BIZ is van- en voor ondernemers! De gemeente heeft hierover geen zeggenschap. De lasten worden eerlijk verdeeld: iedereen doet mee. In de komende periode wordt ook de mogelijkheid voor een BIZ Vastgoed onderzocht. Dat genereert mogelijk nog meer financiële middelen voor het centrum.

VRAAG 6

Wat wordt het nieuwe BIZ-gebied in de binnenstad?

De binnenstad wordt gaandeweg compacter en aan de randen vindt transformatie plaats. Dit resulteert in een iets kleiner BIZ-gebied dan in de huidige periode.
Hieronder is het BIZ-gebied 2021-2025 opgenomen.

VRAAG 7

Hoe komt de BIZ tot stand?

De BIZ komt er uitsluitend als er voldoende draagvlak is. Dit maakt uw stem des te meer relevant! Elke betrokken ondernemer kan zijn of haar stem uitbrengen. Een notaris controleert of alles volgens de regels verloopt.
De eisen van de BIZ zijn als volgt:

• Minimaal 50% van de ondernemers dient een stem uit te brengen.
• Hiervan is minimaal 2/3 vóór invoering van de BIZ.
• De vóórstemmers vertegenwoordigen een hogere WOZ-waarde dan de tegenstemmers, waarbij het gaat om de WOZ-waarde van het niet-woningdeel.

VRAAG 8

Hoeveel ga ik bijdragen?

De hoogte van uw bijdrage hangt af van de waarde van het pand waarin u gevestigd bent. De bijdrage van de verschillende ondernemers is gebaseerd op staffels, op basis van de WOZ-waarde. De staffels voor de komende vijf jaar zijn gelijk gebleven ten opzichte van de afgelopen jaren. De tarieven worden, net als voorgaande jaren, jaarlijks met 2% geïndexeerd. De volgende staffels worden voor de periode 2021-2025 gehanteerd:

VRAAG 9

Wanneer begint de BIZ?

Op maandag 26 oktober start de draagvlakmeting. U heeft 3 weken de tijd om uw stem uit te brengen. Op dinsdag 17 november wordt de uitslag bekend gemaakt. Als sprake is van een positieve uitslag dan is de nieuwe BIZ op 1 januari 2021 een feit en zetten we weer samen onze schouders er onder in onze binnenstad.

VRAAG 10

Hoe kunt u uw stem uitbrengen?

De gemeente Hengelo organiseert de draagvlakmeting. Elke ondernemer kan een stem uitbrengen. U ontvangt uw stemformulier thuis, per post. Houd goed in de gaten of u het stemformulier ook ontvangt van de gemeente. U kunt uw stem uitbrengen door het stembiljet in de bijbehorende antwoordenvelop te versturen. Uw stem dient vóór 15 november binnen te zijn.

Uw stem is van belang!

De BIZ wordt opgericht voor 5 jaar. In het vijfde jaar vindt een evaluatie plaats en wordt opnieuw bekeken of er draagvlak is voor verlenging. We staan alweer aan de vooravond van de derde BIZ-periode en de voordelen zijn inmiddels bekend. Door samen te werken en zelf te bepalen waar we in willen investeren, zorgen we er ook samen voor dat onze binnenstad vitaal blijft.

We moeten vooruit! Dus stem JA voor de binnenstad van Hengelo

Het BIZ-plan ondernemers 2021-2025 is mede tot stand gekomen door de actieve inbreng van de leden van de klankbordgroep SCH en Hengelo promotie, waarvoor dank.

Deze pagina is een korte samenvatting van een uitgebreide brochure BIZ-plan ondernemers binnenstad Hengelo. Onze BIZ plan brochure en BIZ Campagne flyer kunt u hieronder downloaden of op Chainels.

Mocht u onverhoop nog niet aangesloten zijn op Chainels, kunt u zich melden bij onze centrummanager Rob Berkhout : +31 6 215 910 97 of centrummanager@centrumhengelo.nl