page-contact.php

Aanvraagformulier financiële bijdrage

Download werkwijze en spelregels voor aanvragen financiële bijdrage

Naam evenement

Naam organisatie

Naam contactpersoon

Vind het evenement in het BIZ gebied van Hengelo centrum plaats?

Uw evenement komt niet in aanmerking voor een financiële bijdrage

Hoeveel deelnemers of bezoekers verwacht u?Geschat % bezoekers van buiten Hengelo

Is er samenwerking met andere partijen in het centrum

Ja, met de volgende ondernemers en/of organisatie(s):

Geldt dit ook voor inkoop materialen en/of goederen?

Welke doelstellingen zijn er geformuleerd?

Welke beleving wilt u creëren?

Wat wilt u bereiken?

Hoe gaat u het evenement promoten?

Lokaal, via

Regionaal, via

Landelijk, via

Door middel van:

Anders, namelijk:

Heeft u eerdere financiële bijdrage van SCH, gemeente of Hengelo Promotie of andere instellingen/organisaties ontvangen?Hoe hoog is de financiële bijdrage die u bij SCH wilt aanvragen?

Vraagt u zelf de vergunning(en) aan voor het evenement/activiteit of moet SCH dit regelen?

Indien de vergunningaanvraag via de SCH loopt dient u onderstaande gegevens aan te leveren:

- Naam van het evenement.
- Datum+duur (tijdstip van het evenement).
- Opbouw-afbouw tijden.
- Exacte locatie van het evenement.
- Situatieschets.
- Is er stroom nodig, Zo ja, is er dan sprake van een vaste of eenmalige losse voorziening.
- Worden er alcoholische dranken verkocht.
- Worden er etenswaren bereid.
- Zijn er dieren bij het evenement betrokken.
- Is er extra politiecapaciteit nodig.
- Is er sprake van versterkt geluid (Alleen spreken of ook DJ/band).
- Worden er of meerdere podia geplaatst en zo ja wat is dan de afmeting daarvan en is het podium al dan niet overdekt. Bij een podium van groter dan 20m² zal er een tekening aangeleverd moeten worden.
- Wordt er reclame aan de openbare weg gemaakt.


Dit formulier moet ondertekend worden door een reschtsgeldige vertegenwoordiger van uw organisatie/instelling. Aanvragen dienen minimaal 6 weken voor startdatum van de activiteit te zijn ingediend bij de SCH.

Aanvragende organisaties, wettelijke vertegenwoordigers en/of contactpersoon verklaard hierbij op de hoogte te zijn van de selectiecriteria, werkwijze en spelregels voor toekennen financiële bijdragen aan acties en evenementen door de Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH)

Voor selectiecriteria zie www.centrummanagementhengelo.nl

Naam organisatie

Naam contactpersoon

Datum

E-mailadres

Telefoonnummer

Om deze aanvraag compleet te maken, voegt u de volgende stukken bij:

- Vooraankondiging evenementen.

Voor informatie vooraankondiging evenementen kan contact opgenomen worden met
Irma Linderman of Marijke Pluigers van de afdeling Regulering en Toezicht. Tel : 14-074

- Korte omschrijving evenement of activiteit
- Begroting
- Indien de vergunning door de SCH wordt aangevraagd alle daarbij behorende stukken

Lever hier een .zip bestand in van alle gevraagde bijlagen

Uw aanvraag en plan wordt voorgelegd aan de evenementencommissie en bestuur van de SCH. Het besluit of uw aanvraag wel of niet gehonoreerd wordt ontvangt u per email.

Door hier akkoord te gaan bevestigd u dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld te hebben.

(Bij een onvolledig ingevulde aanvraag en/of het ontbreken van bijbehorende stukken wordt de aanvraag niet in behandeling genomen)

Voor vragen over de vergunning contact opnemen met Bart Dirne.
Email: bdirne@gmail.com
Tel: 06-34877365

Voor vragen over de aanvraag of het organiseren van een evenement kunt u contact opnemen met de SCH Evenementen coördinator Gerard Veldhof.
Email: evenementen@centrummanagementhengelo.nl
Tel: 06-53365979

Download werkwijze en spelregels voor aanvragen financiële bijdrage